സഹ്യന്‍

ഒരു ബ്ലോഗ് വായനക്കാരന്‍.

Name:

വെറും ഒരു വായനക്കാരന്‍. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ അതു പറയാം. ഇല്ലെങ്കിലും പറയാം. പിന്നെയും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണം.